INFORMACE KE SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNĚ (STA). Zajišťováno ing Skálou

Rok 2005

Byla provedena rekonstrukce společné televizní antény pro příjem signálu DVB-T (digitální), to je:

a) výměna kabelových rozvodů

b) výměna účastnických zásuvek

c) nová hlavní stanice (základní provedení)

Ukončení této etapy umožňuje příjem digitálního signálu. Kde nebylo možné dokončit výměnu účastnických zásuvek a kabelových rozvodů bude zhoršený příjem - neodborný a nepovolený zásah do STA.

Západní strana: (byt/podlaží) 65/11, 59/10, 53/9

Východní strana: 68/11, 62/10, 47/7

Severo východní: 13/2 (Skála)

14.8.2007

Nabídka na rekonstrukci STA za 70 000.-Kč (Skála) nebylo realizováno

19.8.2009

Nabídka na rekonstrukci STA s možností přijímat šest slovenských stanic Za 55 079.-Kč (Skála) nebylo realizováno

11.2.2016

Zjistilo se rušení zesilovačů provozem vysílačů LTE, které se namístě odstranilo zařazením speciálního filtru. Příjem všech původních programů v DVB-T by měl být v pořádku. Slovenské programy přebírané z družice nejsou v provozu, protože dávno vypršela platnost karet SKYLINK (Skála)

27.2.2016

Přes opravu jsou stále rušeny tyto stanice: TV Šlágr, Prima Zoom, Prima Love, u ostatních stanic je příjem v pořádku. (Skála)

Informace KK o pozastavení výplat podílů na nájem za pronájem prostoru 717/72.

 1. Důvodem ,že správce objektu pozastavil výplaty podílů je:

 1. SBD Praha spravuje objekt SVJ Jablonecká 717/5 Praha9–Prosek,PSČ 190 00, IČ:26776723. Jedná se o správu bytových, nebytových a společných prostor domu. Při převodu vlastnictví pozemku parc. č. 1261, k. ú. Prosek, vznikly ze společných částí domu dvě nebytové jednotky - jednotka č. 717/71 a č. 717/72, které pod správu nepatří.

 2. Na SBD došla stížnost o majitelky podílů na 717/71 a 717/72 (zapsána v katastru), že nedostala podíl z nájmu.

 1. O této situaci vedení SVJ též i správce SBD Praha, se dobře vědělo od roku 2015 (požadavek k úhradě bezplatného užívání nebytových prostor 717/71 a 72) , až po dotazu jednoho z majitelů v březnu 2019, co je s podílem za rok k březnu 2018. Bylo oznámeno jak dotazovanému tak i členům KK, že výplaty jsou pozastaveny.

 2. Přehled majitelů bytů jež nejsou majitelé podílů na jednotkách 717/71 a 717/72:

Viz příloha přístupná po přihlášení registrovaným uživatelům v menu Dokumenty / Zápisy / Kontrolní komise / 2019

   4. Přehled majitelů podílů na jednotkách 717/71 a 717/72, jež nejsou majitelé bytů:

Viz příloha přístupná po přihlášení registrovaným uživatelům v menu Dokumenty / Zápisy / Kontrolní komise / 2019

CO bude třeba provést a zajistit:

 1. Svolat shromáždění vlastníků jednotek podílů na jednotkách 717/71 a 717/72

 2. Zvolit správce společné věci vlastníků jednotek 717/71 a 717/72 s pravomocí: uzavírat smlouvy (o pronájmu jednotek, o správě s SBD Praha, o spolupráci SVJ atd.), souhlasit s vyplacením podílu na nájemném atd.

 3. Zvolit dozorčí radu

 4. Odsouhlasit výši odměn.

Po přihlášení v menu Dokumenty / Zápisy / Kontrolní komise / 2019 jsou zveřejněny přílohy k závěrečné zprávě KK ohledně revize hospodaření.

P O Z V Á N K A

 

Ve středu 5.6.2019 v 18.00 hod

se koná shromáždění SVJ Jablonecká 717.

Místo : vestibul domu

P r o g r a m :

 1. Úvodní slovo, schvalení zapisovatele a způsobu hlasování
 2. Informace o činnosti SVJ
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku za rok 2017 a 2018
 5. Volba orgánů SVJ
 6. Různé a diskuze
 7. Informace o situaci s nebytovými prostory

Účast všech vlastníků je s ohledem na hlasovací a schvalovací proces nutná! V případě, že se nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc k zastupování na shromáždění manželovi, sousedovi nebo jiné osobě, které důvěřujete!!!

V zájmu krátkého a rychlého průběhu schůze vás žádáme o příchod s dostatečným předstihem, aby schůze mohla začít v plánovaný čas!

Zve předseda SVJ                                        Václav Hejduk